Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
apposition
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự áp vào, sự đặt vào, sự dán vào, sự đóng vào
  • Apposition des scellés
   sự niêm phong
 • (ngôn ngữ học) đồng vị ngữ
  • Mot mis en apposition
   từ dùng làm đồng vị ngữ
Comments and discussion on the word "apposition"