Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
armature
/'ɑ:mətjuə/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) áo giáp
 • (quân sự) vỏ sắt
 • (kỹ thuật) cốt, lõi
 • (điện học) phản ứng
  • neutral armature
   phần ứng trung hoà
  • polarized armature
   phần ứng phân cực
  • unipolar armature
   phần ứng đơn cực
 • (sinh vật học) giáp, vỏ giáp
Comments and discussion on the word "armature"