Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
armement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự vũ trang
  • L'armement d'un soldat
   sự vũ trang cho một binh sĩ
 • kỹ thuật vũ khí
  • Ingénieur d'armement
   kỹ sư kỹ thuật vũ khí
 • (số nhiều) thiết bị chiến tranh; sự vũ trang chiến tranh
  • Course aux armements
   sự chạy đua vũ trang
  • Limitation des armements, réduction des armements
   sự hạn chế vũ trang, sự tiết giảm vũ trang
 • (hàng hải) sự trang bị (tàu bè)
Related search result for "armement"
Comments and discussion on the word "armement"