Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
artificiality
/,ɑ:tifiʃi'æliti/ Cách viết khác : (artificialness) /,ɑ:ti'fiʃəlnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tinh chất nhân tạo
  • tính chất không tự nhiên, tính chất giả tạo
Related search result for "artificiality"
Comments and discussion on the word "artificiality"