Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
artilleryman
/ɑ:'tilərist/ Cách viết khác : (artilleryman) /ɑ:'tilərimən/
Jump to user comments
danh từ
  • (quân sự) pháo thủ, bộ đội pháo binh
Related words
Comments and discussion on the word "artilleryman"