Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
audience
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (văn học) sự chú ý (nghe); sự lưu ý (của quần chúng)
  • Cela mérite votre audience
   điều đó đáng để cho anh chú ý
  • Un livre qui obtient une large audience
   một cuốn sách được quần chúng rộng rãi lưu ý tới
 • sự yết kiến
 • phiên tòa
  • Audience publique
   phiên xử công khai
  • Audience à huis clos
   phiên xử kín
 • cử tọa
Related search result for "audience"
Comments and discussion on the word "audience"