Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
autorisé
Jump to user comments
tính từ
 • được phép; được công nhận
 • có quyền, có thẩm quyền
  • Milieux autorisés
   giới có thẩm quyền
  • Nouvelle de source autorisée
   tin từ nguồn có thẩm quyền
Related words
Related search result for "autorisé"
Comments and discussion on the word "autorisé"