Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
avenue
/'ævinju:/
Jump to user comments
danh từ
 • đại lộ
 • con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)
 • (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới
  • the avenue to success
   con đường đề bạt tới thành công
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn
 • (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)
  • avenue of approach
   con đường để tiến đến gần
  • to cut off all avenues of retreat
   cắt đứt mọi con đường rút quân
Comments and discussion on the word "avenue"