Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bà con
Jump to user comments
noun  
 • Relative, relation
  • người bà con gần / xa
   a close (near)/distant relation (relative)
  • anh có bà con gì với viên giám thị này hay không?
   are you any relation to this supervisor?
  • các anh quan hệ bà con với nhau như thế nào?
   what relation are you to each other?
  • tôi chẳng có bà con họ hàng gì với ông ta cả
   I am no relation to him
  • có quan hệ bà con gần / xa với ai
   to be closely/distantly related to somebody
 • Neighbour, fellow..
  • bà con làng xóm
   one's neighbours, one's fellow-villagers
Related search result for "bà con"
Comments and discussion on the word "bà con"