Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bài bác
Jump to user comments
verb  
 • To disparage, to run down
  • bài bác công lao của ai
   to disparage someone's merits
  • bài bác những quan điểm tiến bộ
   to run down progressive views
Related search result for "bài bác"
Comments and discussion on the word "bài bác"