Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
bàn đạp
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • pédale
  • Bàn đạp xe mô-tô
   pédale de la motocyclette
 • étrier
  • Đặt chân lên bàn đạp ngựa
   mettre le pied à l'étrier
 • (mil.) point d'appui; base
  • Bàn đạp tiến công
   base d'attaque
Related search result for "bàn đạp"
Comments and discussion on the word "bàn đạp"