Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
bàu nhàu
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • maugréer; grogner; ronchonner; grommeler; bougonner
  • Vừa làm việc vừa bàu nhàu
   maugréer tout en travaillant
  • bảu nhảu bàu nhàu
   (redoublement; sens plus fort)
Related search result for "bàu nhàu"
Comments and discussion on the word "bàu nhàu"