Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bác ái
Jump to user comments
adj  
 • Humane
  • giàu tình bác ái
   full of humaneness
  • khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái
   the freedom, equality and humanity motto
Related search result for "bác ái"
Comments and discussion on the word "bác ái"