Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
báo cáo
Jump to user comments
verb  
 • To report; to refer
  • báo cáo công tác lên cấp trên
   to report to higher level on one's work
  • báo cáo để xin chỉ thị
   to refer a matter to higher level for instructions
  • báo cáo với giám đốc về việc ai đến muộn
   to report sb's lateness to the director
  • báo cáo thành tích trước một cuộc hội nghị
   to report on one's achievements to a conference
  • tổ chức báo cáo về thời sự
   to have a talk on current events held
noun  
 • Report, account
  • nghe báo cáo điển hình
   to hear a typical report
  • viết báo cáo hàng quý
Related search result for "báo cáo"
Comments and discussion on the word "báo cáo"