Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bát nháo
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • en désordre; pêle-mêle; en pagaille
  • Đồ đạc để bát nháo
   objets laissés pêle-mêle
  • bát nháo chi khươn
   (thông tục) très en pagaille
Related search result for "bát nháo"
Comments and discussion on the word "bát nháo"