Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
bã nhờn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (biol.) sébum; matière sébacée
  • chứng tăng tiết bã nhờn
   séborrhée
  • tuyến bã nhờn
   glande sébacée
  • u nang bã nhờn
   kyste sébacé
Related search result for "bã nhờn"
Comments and discussion on the word "bã nhờn"