Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bèo bọt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • như bèo hay bọt trôi nổi trên mặt nước, ngụ lý lưu lạc lẻ loi
Related search result for "bèo bọt"
Comments and discussion on the word "bèo bọt"