Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bét nhè
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Nói say đến mức nói lung tung, lè nhè: Hơi đâu mà tiếp chuyện anh bét nhè ấy.
Related search result for "bét nhè"
Comments and discussion on the word "bét nhè"