Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
bình quân
Jump to user comments
adj  
 • Average
  • thu nhập bình quân
   the average income
  • bình quân mỗi hecta thu hoạch mười tấn thóc
   on an average, the per ha yield is ten tons of paddy
  • chủ nghĩa bình quân
   egalitarism
Related search result for "bình quân"
Comments and discussion on the word "bình quân"