Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bó gối
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • trgt. Như bó giò: Ngồi bó gối, lưng tựa vào vách (Ng-hồng).
Related search result for "bó gối"
Comments and discussion on the word "bó gối"