Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bản án
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Quyết định bằng văn bản của toà án sau khi xét xử vụ án.
Related search result for "bản án"
Comments and discussion on the word "bản án"