Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bản xứ
Jump to user comments
noun  
 • (dùng phụ sau danh từ) Indigenous country, native country
  • dân bản xứ
   The native people
  • chính sách thực dân dùng người bản xứ đánh người bản xứ
   the colonialists' policy of using the natives to fight the natives
Related search result for "bản xứ"
Comments and discussion on the word "bản xứ"