Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bảo đảm
Jump to user comments
verb  
 • To ensure, to guarantee, to see to
  • bảo đảm độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia
   to guarantee independence and territorial integrity to a nation
  • bảo đảm hoàn thành kế hoạch
   to ensure the fulfilment of the plan
  • bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc
   to guarantee equal rights between nationalities
  • bảo đảm nguyên vật liệu cho nhà máy
   to see to the adequate supply of materials to the factory
  • đời sống được bảo đảm
   adequate food and clothing is ensured
 • To give one's word for
  • tôi bảo đảm là có thật như vậy
   I give my word for it
 • To assume responsibility for
Related search result for "bảo đảm"
Comments and discussion on the word "bảo đảm"