Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bất nhân
Jump to user comments
 
 • Inhumane, unfeeling
  • kẻ bất nhân
   an unfeeling person
  • cách ăn ở bất nhân
   an inhumane behaviour
Related search result for "bất nhân"
Comments and discussion on the word "bất nhân"