Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bắt nạt
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • brimer; opprimer; mener par le bout du nez
  • Học trò cũ bắt nạt học trò mới
   ancien élève qui brime un nouveau
  • Vợ bắt nạt chồng
   la femme qui mène le mari par le bout du nez
Related search result for "bắt nạt"
Comments and discussion on the word "bắt nạt"