Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bọ ngựa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Bọ màu xanh, biết bay, bụng to và có hai càng giống như hai lưỡi hái, sống trên cây, ăn sâu bọ.
Related search result for "bọ ngựa"
Comments and discussion on the word "bọ ngựa"