Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bổ dưỡng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Bồi bổ, nuôi dưỡng cơ thể. Lo việc bổ dưỡng cho người ốm.
Related search result for "bổ dưỡng"
Comments and discussion on the word "bổ dưỡng"