Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
bộ ba
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • trio; triade; fredon
  • Bộ ba đàn dây
   trio à cordes
  • Bọn chúng làm thành một bộ ba đẹp ghê
   (mỉa mai) ils font un joli trio
  • Bộ ba vị thần
   (tôn giáo) triade
  • Bộ ba
   (đánh bài) fredon
  • tranh bộ ba
   (nghệ thuật) triptyque
Related search result for "bộ ba"
Comments and discussion on the word "bộ ba"