Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
bữa ăn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • repas
  • Một bữa ăn ngon
   un bon repas
  • Một bữa ăn thịnh soạn
   un repas copieux
  • bữa ăn chiều
   goûter
  • bữa ăn dự bị
   en-cas
  • bữa ăn đêm
   souper
  • bữa ăn lót dạ
   petit déjeuner
  • bữa ăn ngoài trời
   pique-nique
  • bữa ăn nhẹ
   collation; lunch
  • bữa ăn nửa đêm
   réveillon
  • bữa ăn qua loa
   casse-croûte
  • bữa ăn sáng
   petit déjeuner
  • bữa ăn tối
   dîner
  • bữa ăn trưa
   déjeuner
Related search result for "bữa ăn"
Comments and discussion on the word "bữa ăn"