Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
back-seat driver
/'bæksi:t'draivə/
Jump to user comments
danh từ
  • người không có trách nhiệm nhưng cứ thích điều khiển
Related search result for "back-seat driver"
Comments and discussion on the word "back-seat driver"