Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
backstairs
/'bæk'steəs/
Jump to user comments
danh từ
  • (số nhiều) cầu thang sau
  • lối lén lút; mưu mô lém lút
tính từ
  • lén lút, bí mật, ẩn, kín
    • backstairs diplomacy
      ngoại giao bí mật
Related words
Comments and discussion on the word "backstairs"