Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
baggage animal
/'bægidʤ'æniməl/
Jump to user comments
danh từ
  • súc vật chở hành lý (trang bị...) của quân đội
Related search result for "baggage animal"
Comments and discussion on the word "baggage animal"