Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
beside
/bi'said/
Jump to user comments
giới từ
 • bên, bên cạnh
 • so với
  • my work is poor beside yours
   bài của tôi so với của anh thì kém hơn
 • xa, ngoài, ở ngoài
  • beside the mark (point, question)
   xa đích; không có liên quan gì đến vấn đề, ngoài vấn đề
IDIOMS
 • to be beside oneself
  • không tự kiềm chế được, không tự chủ được; quýnh lên (vì cáu, giận, vui, mừng...)
   • to be beside soneself with joy
    mừng quýnh lên
Related search result for "beside"
Comments and discussion on the word "beside"