Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
biểu diễn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • exécuter
  • Biểu diễn một bản nhạc
   exécuter un morceau de musique
  • Biểu diễn một điệu múa
   exécuter une danse
 • représenter
  • Biểu diễn một hiện tượng bằng đồ biểu
   représenter un phénomène par un graphique
  • cuộc biểu diễn
   exécution; démonstration; spectacle
  • Cuộc biểu diễn một nhạc kịch
   exécution d'un opéra
  • Cuộc biểu diễn không quân
   démonstration aérienne
  • đi xem biểu diễn
   aller au spectacle
  • người biểu diễn
   exécutant
Related search result for "biểu diễn"
Comments and discussion on the word "biểu diễn"