Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
bird's-eye-view
/'bə:dzai'vju:/
Jump to user comments
danh từ
  • toàn cảnh nhìn từ trên xuống
  • bản tóm tắt
Related search result for "bird's-eye-view"
Comments and discussion on the word "bird's-eye-view"