Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
blêmir
Jump to user comments
nội động từ
 • tái mặt
  • Blêmir de peur
   sợ tái mặt
 • nhợt đi
  • Lueur qui blêmit
   ánh sáng nhợt đi
Related search result for "blêmir"
Comments and discussion on the word "blêmir"