Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
bone-shaker
/'boun,ʃeikə/
Jump to user comments
danh từ
  • (thông tục) xe đạp bánh đặc; xe đạp cà tàng
Related search result for "bone-shaker"
Comments and discussion on the word "bone-shaker"