Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
brakesman
/'breikmən/ Cách viết khác : (brakesman) /'breiskmən/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người gác phanh (xe lửa...)
Related search result for "brakesman"
Comments and discussion on the word "brakesman"