Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
công bố
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Thông báo cho mọi người đều biết: công bố một đạo luật tài liệu chưa công bố.
Related search result for "công bố"
Comments and discussion on the word "công bố"