Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
cường tráng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Khoẻ mạnh, sung sức, dồi dào sức lực: thân thể cường tráng.
Related search result for "cường tráng"
Comments and discussion on the word "cường tráng"