Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
cưu dạ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • mang dạ, có lòng; cưu dạ tham tàn: có bụng tham tàn
Related search result for "cưu dạ"
Comments and discussion on the word "cưu dạ"