Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
cấm chỉ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Cấm hẳn, không cho phép được tiếp tục. Cấm chỉ việc buôn bán thuốc phiện.
Related search result for "cấm chỉ"
Comments and discussion on the word "cấm chỉ"