Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
cầu kì
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • recherché; maniéré; qui vise à l'effet; tarabiscoté; affété
  • Cái tủ cầu kì
   armoire tarabiscotée
  • Lời văn cầu kì
   style recherché
  • Ngôn ngữ cầu kì
   langage affêté
  • sự cầu kì
   afféterie ; gongorisme ; euphuisme
Related search result for "cầu kì"
Comments and discussion on the word "cầu kì"