Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
cao ngạo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Kiêu kì, ngạo mạn, tự coi là hơn hẳn người khác. Giọng cao ngạo, khinh bạc.
Related search result for "cao ngạo"
Comments and discussion on the word "cao ngạo"