Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
chân chỉ
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • honnête ; droit
  • Thực thà chân chỉ
   sincère et honnête
  • chân chỉ hạt bột
   (sens plus fort) très honnête ; très droit
Related search result for "chân chỉ"
Comments and discussion on the word "chân chỉ"