Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chè chén
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt. Nước uống pha bằng chè búp: uống chè chén cho tỉnh ngủ.
  • 2 đgt. ăn uống xa hoa, lãng phí: chè chén linh đình chè chén no say.
Related search result for "chè chén"
Comments and discussion on the word "chè chén"