Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chịu tội
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Phải nhận tội của mình: Nếu tôi nói sai, tôi xin chịu tội.
Related search result for "chịu tội"
Comments and discussion on the word "chịu tội"