Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chốc nữa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • trgt. Một lúc về sau: Khôn bây giờ, dại chốc nữa (tng).
Related search result for "chốc nữa"
Comments and discussion on the word "chốc nữa"