Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
chối cãi
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • contester; disconvenir
  • Chối cãi một sự việc
   contester un fait
  • Tôi không chối cãi rằng điều đó là có
   je ne disconviens pas que cela soit
  • không thể chối cãi
   sans conteste
Related search result for "chối cãi"
Comments and discussion on the word "chối cãi"