Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
chamber of horrors
/'tʃeimbəəv'hɔrəz/
Jump to user comments
danh từ
  • nơi trưng bày những vật khủng khiếp (dụng cụ tra tấn...)
  • mớ những cái kinh khủng
Related search result for "chamber of horrors"
Comments and discussion on the word "chamber of horrors"